U bevindt zich hier: Home > PGB > Pgb-info > Pgb-plan in te dienen door de client

Pgb-plan in te dienen door de client

Invullen Pgb-plan

Wanneer de cliënt een Pgb wenst, is de cliënt is verplicht om een Pgb-plan in te vullen. Samen met de gesprekken met de consulent vormt dit document de basis waarop de voorwaarden getoetst worden om in aanmerking te komen voor een Pgb.

Het Pgb-plan bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel omvat de omschrijving van de ondersteuningsvraag, de doelen en resultaten, tarieven en afspraken met de dienstverlener. Het tweede onderdeel is een bijlage bij het Pgb-plan en dient ingevuld te worden door de dienstverlener. Hierin worden de basiskwaliteitseisen om veilig, doeltreffend en cliëntgerichte ondersteuning te kunnen leveren nader bevraagd.

De cliënt is ervoor verantwoordelijk dat het Pgb-plan compleet is en binnen een termijn van maximaal twee weken wordt geretourneerd. Indien deze termijn niet haalbaar is gaan gemeente en cliënt in overleg om een realistische termijn te bepalen.

Voor het pgb-plan wordt een format gebruik. Voor de gemeente Helmond zijn dit:

  • Budget pgb plan cliënt Wmo
  • Budget pgb plan cliënt HO
  •  Pgb plan zorgorganisatie
  • Pgb plan zzp

Werkwijze Peelgemeenten

De werkwijze van de Peelgemeenten wijkt enigszins af. De cliënt vult een pgb-plan in wanneer de consulent hierom verzoekt. Het pgb-plan in Peelgemeenten dient geheel te worden ingevuld door de cliënt of diens vertegenwoordiger (niet zijnde de zorgverlener). Er moeten vragen beantwoorde worden over de zorg die in gekocht gaat worden en over het budgethouderschap.

De Peelgemeenten heeft de volgende pgb plannen:

  • Pgb-plan HO
  • Pgb-plan Wmo begeleiding
  • Pgb-plan Jeugd

Het pgb-plan wordt beoordeeld. Indien na beoordeling en een gesprek blijkt dat er concrete belemmeringen zijn de gegronde reden vormen om geen pgb toe te kennen, zal er een afwijzing plaatsvinden voor aanvraag van een voorziening in de vorm van een pgb.

Een afwijzing van het Pgb wil niet zeggen dat de voorziening niet wordt toegekend. Wel betekent het dat de verstrekkingsvorm  pgb wordt afgewezen. Zorg in natura is dan de aangewezen verstrekkingsvorm. Indien de aanvrager het daar niet mee eens is, kan hij bezwaar maken tegen het besluit. Bij twijfel kan de gemeente (voordat een besluit genomen wordt) ook nadere informatie opvragen bij de aanvrager of derden. Dit laatste uiteraard met inachtneming van privacywetgeving.

Criteria

Om te toetsen of de aanvrager in aanmerking komt voor een pgb (de criteria zoals geschetst in de Pgb-regels), dient hij een pgb-plan in te dienen.
Voor het pgb-plan wordt een format gebruik: