U bevindt zich hier: Home > Zorg leveren > Zorg leveren Wmo Begeleiding, Beschermd wonen en Kortdurend verblijf > Wmo Eigen bijdrage (zorggegevens aanleveren bij CAK)

Wmo Eigen bijdrage (zorggegevens aanleveren bij CAK)

Aanbieders Wmo Begeleiding en Huishoudelijke ondersteuning zijn (conform de deelovereenkomsten) verplicht om zorggegevens aan te leveren bij het CAK, zodat het CAK de eigen bijdrage voor de cliënt kan bepalen. Voor Wmo BESCHERMD WONEN levert de gemeente, Zorg en Ondersteuning, de gegevens aan bij CAK.

Inwoners die een maatwerkvoorziening Wmo ontvangen, betalen een deel van de kosten zelf. Dit is de eigen bijdrage. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. De inkomensafhankelijke bijdragesystematiek voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang blijft in 2019 ongewijzigd. Voor de overige Wmo voorzieningen is de bijdrage een vast bedrag van € 17,50 per 4 weken. In 2020 wordt het abonnementstarief definitief ingevoerd met nieuwe wetgeving. De eigen bijdrage is dan niet langer afhankelijk van zorgomvang, gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling. Vanaf 2019 zijn alle niet AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens vrijgesteld van het betalen van de eigen bijdrage.

Aanbieders zijn (conform de deelovereenkomsten) verplicht om zorggegevens aan te leveren bij het CAK, zodat het CAK de eigen bijdrage voor de cliënt  kan bepalen. Dit geldt niet voor de klanten beschermd wonen. Voor beschermd wonen levert de gemeente, Zorg en Ondersteuning, de gegevens aan bij CAK.

Hoe kunt u zorggegevens Wmo aanleveren bij het CAK?

Aanleveringen van zorggegevens verlopen via het CAK Extranet. U kunt hierop inloggen via de volgende url: https://keten.hetcak.nl/ . Afhankelijk van de manier van aanleveren kunt u vervolgens kiezen voor een applicatie. Heeft u nog geen toegang tot het CAK Extranet? Vul dan het aanvraagformulier voor zorgaanbieders in op de website van het CAK.

U kunt op een AGB-code alle zorg (conform de conversietabel) aanleveren. Heeft u geen bestaande code? Dan kunt u bij Vektis een AGB-code aanvragen. Vektis geeft een 8-cijferige AGB-code uit. Voor aanleveringen aan het CAK haalt u de eerste 2 cijfers eraf, zodat de AGB-code uit 6 cijfers bestaat.

Om na afloop van een periode van 4 weken de juiste gegevens bij het CAK aan te kunnen leveren heeft de gemeente Helmond en Peelgemeenten CAK-codes vastgelegd voor de diverse categorieën. Aanbieders moeten deze codes gebruiken als ze de daadwerkelijk geleverde uren zorg op cliëntniveau doorgeven aan het CAK. Het CAK stelt vervolgens op basis van deze gegevens de eigen bijdrage voor de klant vast.

De overgangscodes (300 codes) die in 2015 nog gehanteerd werden, zijn met ingang van zorgperiode 1-2016 definitief vervallen omdat het overgangsrecht per 1 januari 2016 is geëindigd.

CAK Meldcodes 2019

Medio december 2018 hebben wij de tarieven 2019 aangeleverd bij het CAK op de meldcodes zoals wij die voor Helmond en de Peelgemeenten hanteren.

De genoemde tarieven worden door het CAK gebruikt voor het berekenen van de eigen bijdrage aan de klant. Deze tarieven staan dus los van de contracttarieven zoals wij die met u zijn overeengekomen.

Gevolgen bij gebruik van foutieve codes

U dient dus voor alle klanten die een Wmo voorziening van u ontvangen de productiegegevens aan te leveren bij het CAK op basis van een van onderstaande meldcodes. Alle productiegegevens die u voor onze gemeenten aanlevert op een code die niet in onderstaande lijst staat kunnen niet verwerkt worden door het CAK en leiden tot uitval. Dit heeft diverse gevolgen:

  • Het CAK stuurt u een bericht dat de gegevens niet correct zijn aangeleverd met het verzoek om dit opnieuw te doen op de juiste code
  • Het CAK informeert de gemeente inzake de uitval.
  • De klant krijgt geen factuur voor de eigen bijdrage totdat de gegevens correct zijn aangeleverd. De klant wordt uiteindelijk geconfronteerd met facturen die met terugwerkende kracht worden opgelegd. Dit kan leiden tot betalingsproblemen.

CAK codes 2019 Helmond en Peelgemeenten

Naam gemeente

Productcode cak

Wmo categorie/beschrijving

Productcode en CAK beschrijving

CAK tarief

Eenheid

Helmond en Peelgemeenten

403

Begeleiding individueel regulier

403 Begeleiding  

€          29,00

Uur

Helmond en Peelgemeenten

404

Begeleiding individueel  extra

404 Begeleiding extra

€          39,00

Uur

Helmond en Peelgemeenten

 411

Begeleiding groep regulier

411 Begeleiding Basis

€          30,00

Dagdeel

Helmond en Peelgemeenten

412

Begeleiding groep extra

412 Module cliëntkenmerk (som-ondersteunend)

€          20,00

Dagdeel

Naam gemeente

Productcode cak

Wmo categorie/beschrijving

Productcode en CAK beschrijving

CAK tarief

Eenheid

Helmond en Peelgemeenten

7

Huishoudelijke ondersteuning basis

7 HH1 (hulp bij het huishouden 1)

€ 20,00

Uur

Helmond en Peelgemeenten

6

Huishoudelijke ondersteuning plus

6 HH2 (hulp bij het huishouden 2)

€ 20,00

 Uur

Helmond en Peelgemeenten

100

Huishoudelijke ondersteuning extra

100 HH3 (hulp bij het huishouden 3

€ 20,00

 Uur

Vragen?

Indien u naar aanleiding van deze mail nog vragen heeft dan kunt u deze stellen via  wmopeel@bizob.nl.