U bevindt zich hier: Home > Zorg leveren > Zorg leveren Wmo Begeleiding, Beschermd wonen en Kortdurend verblijf > Wmo Mutatie opdrachtverstrekking

Wmo Mutatie opdrachtverstrekking

Mutatie van een lopende opdracht wordt gerealiseerd door de opdracht af te sluiten. De aanbieder sluit de opdracht af door toezending van een bericht. Dit bericht gaat via mail (standaardformulier) of berichtenverkeer (indien afgesproken) naar de gemeente, afdeling Zorg en Ondersteuning: zorgpoortzorgaanbieder@helmond.nl.

Indien de gemeente een nieuw (gewijzigd) besluit neemt tot ondersteuning, ontvangt de klant een nieuwe beschikking van Zorg en Ondersteuning. De aanbieder die het aangaat ontvangt dan via een mail een (nieuw) toewijzingsbesluit/opdrachtverstrekking. Op korte termijn gaat de toewijzing verlopen via WMO301.

 Er zijn verschillende mutaties mogelijk:

  1. Er is meer of minder ondersteuning nodig dan overeengekomen;
  2. De cliënt wenst ondersteuning te krijgen via een andere zorgaanbieder;
  3. De cliënt verhuist naar een andere gemeente
  4. De cliënt overlijdt;
  5. De cliënt wil een andere ondersteuningsvorm (van PGB naar Zorg in Natura of andersom).

Per mutatie / wijziging gelden onderstaande procedures.

 

1.   Minder of meer ondersteuning

Gedurende de opdracht kan de ondersteuningsbehoefte van de cliënt veranderen. Indien deze  verandering binnen dezelfde categorie ondersteuning opgevangen kan worden (bijvoorbeeld in de categorie begeleiding individueel 4-8 uur per week) is er geen actie nodig. Indien de aanbieder van mening is dat een wijziging van categorie moet plaatsvinden, neemt de aanbieder contact op met de gemeente. Indien de gemeente vervolgens een nieuw (gewijzigd) besluit neemt tot ondersteuning (omvang ondersteuning), ontvangt de klant een nieuwe beschikking van Zorg en Ondersteuning.

De aanbieder ontvangt dan een nieuwe opdrachtverstrekking van de gemeente. Als er sprake is van meerdere verstrekkingen (bijvoorbeeld begeleiding individueel en begeleiding groep) en er maar één verstrekking verandert, wordt voor wat betreft het ongewijzigde besluit geen opdrachtverstrekking verzonden aan de aanbieder.

2.   Wisseling van zorgaanbieder

Als een cliënt de ondersteuning wil krijgen van een andere organisatie, dan moet hij dit kenbaar maken bij de gemeente. Dat kan hij doen door te bellen naar 14 0492. Het volgende is dan aan de orde:

  • De gemeente beëindigt de opdrachtverstrekking bij de huidige aanbieder (via mailbericht WMO307).
  • De huidige aanbieder verzendt een eindfactuur over de geleverde zorg conform de afspraken uit de deelovereenkomst.
  • De nieuwe aanbieder krijgt een opdrachtverstrekking van de gemeente.
  • Uitgangspunt is dat de zorg aan de cliënt doorloopt en dat begindatum bij de nieuwe aanbieder en de einddatum bij de huidige aanbieder naadloos op elkaar aansluiten.

3.   Verhuizing

a. Als een cliënt verhuist binnen de gemeente verandert er niets voor de aanbieder. Een melding hoeft dan niet gedaan te worden. Een uitzondering betreft cliënten beschermd wonen. Indien een cliënt met indicatie beschermd wonen zelfstandig gaat wonen (niet in een instelling van een aanbieder) dan moet dit altijd door de aanbieder gemeld worden aan de gemeente

b. Bij een verhuizing naar een andere gemeente wordt de opdrachtverstrekking beëindigd. De aanbieder krijgt een mail van de gemeente om dit te bevestigen. Indien de (voorgenomen) verhuizing bekend is bij de aanbieder, dan geeft de aanbieder dit door aan de gemeente. De cliënt wordt geïnformeerd door de gemeente en kan zich melden bij de nieuwe gemeente. Als hier een contract is met dezelfde zorgaanbieder kan de zorg doorlopen mits de nieuwe gemeente hiervoor een opdrachtverstrekking afgeeft. Mocht de huidige zorgaanbieder niet gecontracteerd zijn dan bekijkt de nieuwe gemeente de oplossingen met de cliënt.

4.   Overlijden

Bij overlijden van een cliënt wordt de opdrachtverstrekking beëindigd. Indien dit bekend is bij een aanbieder dan wordt deze melding doorgegeven aan de gemeente. Dit wordt formeel bevestigd door de gemeente middels een beëindiging van de opdrachtverstrekking.

5.   Wijziging ondersteuningsvorm PGB naar ZIN of andersom

Als de cliënt een andere ondersteuningsvorm wil, dan moet de cliënt contact opnemen met de gemeente. Bij akkoord geeft de gemeente een nieuwe beschikking af. Als de cliënt van een PGB naar ZIN overstapt krijgt de aanbieder een opdrachtverstrekking van de gemeente. Als de cliënt overstapt van ZIN naar PGB krijgt de aanbieder een beëindiging van de opdrachtverstrekking van de gemeente.