U bevindt zich hier: Home > Zorginkoop > Bestuurlijke aanbesteding > Fysieke overlegtafel Jeugdhulp (FOT)

Fysieke overlegtafel Jeugdhulp (FOT)

Met ingang van 2019 werken de gemeenten Geldrop-Mierlo, Son en Breugel, Nuenen, Waalre (regio Dommelvallei+), gemeente Helmond en de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren (regio Peelgemeenten) met elkaar samen bij de inkoop van jeugdhulp. Basis hiervoor vormen de ‘Producten Diensten Catalogus Jeugdhulp’(PDC) en de ‘Overeenkomst Individuele Voorziening Ondersteuning Jeugd’ die per 1-1-2018 in werking zijn getreden.

In het kader van de wijze van inkoop van jeugdhulp -de zogenaamde ‘open house’ constructie- hebben gemeenten een overlegtafel met de zorgaanbieders die in deze regio zijn gecontracteerd. Dit betreft een ‘digitale overlegtafel’ (DOT) waaraan alle gecontracteerde partijen kunnen deelnemen en een ‘fysieke ontwikkeltafel’ (FOT) waarvoor een selectief deel van de gecontracteerde aanbieders wordt uitgenodigd. Het doel van deze tafels is om de dialoog te voeren met de aanbieders over items die raken aan het contract en het inkoopproces.

Data voor de FOT’s voor 2021

 • 25 februari
 • 20 mei
 • 23 september
 • 18 november

Tijdstip: van 14.30 uur tot 16.30 uur in Helmond, Boscotondo, Commissiekamer B.

Verslagen 2020

Samenstelling fysieke overlegtafel (FOT)

De FOT moet op een evenwichtige wijze bemenst worden. Naast een gemeentelijke vertegenwoordiging per inkooporganisatie (Dommelvallei+, Helmond en Peelgemeenten) en de voorzitter en notulist, zijn ten behoeve van de selectie de volgende aanbieders geselecteerd.

 • Combinatie Jeugdzorg
 • Stichting ORO
 • Reinier van Arkel
 • GGZ Oost Brabant
 • Bijzonder Jeugdwerk
 • Lunetzorg
 • Autismebegeleiding.nl
 • Jeugdhulp Xtra
 • Het Levensatelier
 • Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ)
 • GGzE (vanaf 2021)
 • Apanta (vanaf 2021)
 • Psychologenpraktijk Oog (t/m 2019)
 • Topaze
 • Savant
 • Stichting Omnia
 • Zorgokee (t/m 2019)
 • PVP Deurne BV (vanaf 2020)
 • Amarant (vanaf 2020)

Er wordt gezocht naar vaste adviserende leden vanuit de sfeer van brede welzijnsinstellingen en cliëntvertegenwoordigers, alsmede een Gecertificeerde Instelling.

Spelregels voor deelname aan de FOT:

 1. De deelnemers aan de FOT hebben mandaat van hun organisatie;
 2. Het is toegestaan om per agendapunt een wisselende vertegenwoordiger (van de deelnemende partij) af te vaardigen, zodat de juiste inhoudsdeskundigen aan tafel zitten om het onderwerp goed te kunnen bespreken;
 3. Deelnemers leveren een actieve bijdrage, die gericht is op het overkoepelende belang en niet uitsluitend op het eigen directe organisatiebelang;
 4. Aanbieders die vaker dan 3x per jaar afwezig zijn bij de FOT kunnen worden vervangen;
 5. Belangstellenden vanuit de deelnemende partijen kunnen plaatsnemen op de ‘publieke tribune’, tenzij in de agenda anders is aangegeven;
 6. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter van de FOT die geleverd wordt door de gemeenten en zitting heeft in het regionaal inkoopteam. De agenda wordt gevuld met expliciet regionale punten, die direct gerelateerd zijn aan het contract c.q. de inkoop. Gemeenten en aanbieders  kunnen suggesties/input op de agenda aanreiken bij de voorzitter FOT. Dit kan per mail of via Negometrix (DOT).
 7. Afhankelijk van de agenda kunnen er in overleg met de voorzitter ad hoc adviseurs bij de behandeling van een specifiek agenda-onderwerp worden uitgenodigd aan tafel; 
 8. Voor inhoudelijke verdieping kan er met werkgroepen gewerkt worden die hun opdracht krijgen van de FOT en daaraan ook rapporteren;
 9. De conceptagenda wordt 2 weken van tevoren gedeeld, de definitieve agenda en stukken worden uiterlijk minimaal 10 dagen van tevoren gedeeld .

Marktanalyse:

Aan de hand van een marktanalyse nodigen we de aanbieders uit die gezamenlijk 80% van de omzet vertegenwoordigen in onze nieuwe inkoopregio, met inachtneming van een goede inhoudelijke dekking van expertises/PDC-producten en een goede territoriale dekking. Zij krijgen een vaste plek aan de FOT.

Verslagen 2019 (pdf)

5 december 2019

24 oktober 2019

19 september 2019

23 mei 2019

19 april 2019

11 april 2019

17 januari 2019

Verslagen 2018 (pdf)

Nog vragen? U kunt uw vragen over het aanbestedingsproces via e-mail stellen aan jeugdzorgpeel@bizob.nl

Gezamenlijke/regionale FOT’s (in het kader van de ontwikkeling van een gezamenlijke PDC)

De gemeenten in de regio Zuidoost Brabant hebben -ook mede op verzoek van een aantal aanbieders- de samenwerking gezocht om tot meer uniformiteit en eenduidige werkwijze te komen in de regio. Wij hebben hier inmiddels grote stappen in gezet en zijn gekomen tot een concept PDC. Deze concept PDC is op inhoud besproken samen met zorgaanbieders tijdens de regionale ontwikkeltafel PDC op 13 juli 2017. De tarieven en de contracten worden gepubliceerd op 11 september op het einde van de dag en besproken tijdens een FOT op 25 september 2017. Hiervoor zijn uitgenodigd de reguliere partijen die deelnemen aan de afzonderlijke relevante FOT’s per subregio’s. 
Alle zorgaanbieders mogen digitaal vragen m.b.t. de PDC aanleveren voor deze regionale ontwikkeltafel. Doordat er zowel vragen kunnen komen van deelnemers aan de fysieke tafel als virtuele tafel, vragen wij u de vragen te stellen via het beschikbare Excel format. Voor verdere informatie, de PDC en het Excel format verwijzen we u naar de website van de gemeente Eindhoven.

Agenda's en verslagen 2017

26 oktober 2017

8 juni 2017

22 maart 2017

24 januari 2017

Archief